AVG-verklaring DoofCentraal

Stichting DoofCentraal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Florakade 488
9713 ZN GRONINGEN
www.doofcentraal.nl

Dennis Hoogeveen is de Functionaris Gegevensbescherming van DoofCentraal. Hij is te bereiken via info@doofcentraal.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
DoofCentraal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@doofcentraal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
DoofCentraal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betalingen
• Verzenden van onze nieuwsbrief en andere mededelingen
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• DoofCentraal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Met de volgende grondslagen:
• Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
• Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
• Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Aangezien DoofCentraal het doel heeft om je persoonsgegevens enkel te gebruiken voor e-mailcontact voor maximaal vier keer per jaar, zal DoofCentraal je gegevens bewaren voor de hele periode dat we dit mogen doen van jou.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
DoofCentraal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
DoofCentraal gebruikt cookies om bij te houden hoeveel bezoekers we op onze website ontvangen en deze cookies verbeteren het gebruiksgemak van de bezoekers van de website. Uit de cookies is het niet te herleiden wie precies onze website bezoekt.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DoofCentraal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@doofcentraal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. DoofCentraal wil je er tevens op wijzen dat bij verdenking van gegevensmisbruik, je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
DoofCentraal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@doofcentraal.nl.

GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL IN ONZE PUBLICATIES
Stichting DoofCentraal is een organisatie die vooral beeldmateriaal produceert en publiceert. Vaak wordt hier beeldmateriaal van derden getoond. DoofCentraal neemt alle maatregelen om er voor te zorgen dat deze personen expliciet toestemming hebben gegeven voor het gebruik, volgens voorwaarden behorende bij deze toestemming (zoals weergeven op het toestemmingsformulier). Mocht het onverhoopt zo zijn dat er beeldmateriaal van jou is gemaakt en dat deze zonder toestemming is gemaakt, neem dan contact op via info@doofcentraal.nl en vermeld onder meer: het betreffende filmpje, of de betreffende situatie/datum waarbij het materiaal is gemaakt. Deze mogelijkheid tot bezwaar geldt trouwens niet als er beelden zijn gemaakt op openbare plekken, onder het recht op informatievergaring. Indien je vindt dat er voor jou een redelijk belang tegen publicatie bestaat, kun je contact opnemen met ons.

Ga naar de inhoud